پایگاه اطلاع رسانی عصر مکران دارای مجوز به شماره ۸۵۹۴۲ از هیات نظارت بر مطبوعات کشور می باشد. این سایت می خواهد به عنوان پیوست رسانه ای توسعه سواحل مکران در فضای مجازی فعالیت کند.